ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Jaunumi

“Virtualitātes un realitātes” (2017), RIXC Mākslas un zinātnes festivāls un starptautiska zinātniska konference sadarbībā ar LiepU Mplab. © RIXC, 2017. Foto: Didzis Grodzs

Tiek izsludināta ziemas uzņemšana jaunajā doktorantūras programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, ko kopīgi realizē Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA un Liepājas Universitāte (LiepU).

Jaunā akadēmiskā doktora studiju programma ir starpdisciplināra un uz inovācijām vērsta. Tā balstās “prakses vadītā” (practice-led) digitālās mākslas un audiovizuālo mediju pētniecībā, kurā tiek apvienota mākslinieciskā jaunrade, zinātniski tehnoloģiskās inovācijas un kritiski analītiskās pētniecības metodes.

Doktora disertācijas tēmu pieteikumus jaunajai RISEBA yn LiepU kopīgajai doktorantūrai var iesniegt līdz 2023. gada 20. janvārim. Studijas sāksies 2023. gada 1. februārī.

Par jauno doktorantūru

Mūsdienu kultūra, mediju industrija un ekonomika pieprasa daudzpusīgi izglītotus, neatkarīgi un oriģināli strādājošus speciālistus digitālajā mākslā, audiovizuālajos medijos un inovācijas tehnoloģiju radošā izmantošanā. Šādus profesionāļus sagatavos jaunā doktorantūras programma, kuru izstrādājuši abu augstskolu profesori sadarbībā ar ekspertiem no citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs.

Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus profesionāļus ar daudzpusīgām prasmēm, zināšanām un praktisku pieredzi mākslas darbu radīšanā un inovatīvu mediju projektu producēšanā, radošu digitālās kultūras projektu realizēšanā, kā arī zinātniskajā pētniecībā un jaunu zināšanu radīšanā. Iegūtais akadēmiskais grāds ir priekšnoteikums ne tikai veiksmīgai individuālai darbībai mākslas, mediju, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū, bet arī akadēmiskajai karjerai augstākās izglītības iestādēs. Jaunās programmas absolventi tiks sagatavoti piedalīties digitālās kultūras produktu veidošanā visplašākajā izpratnē, darbojoties vietējās, valsts mēroga, Eiropas Savienības un starptautiskās organizācijās kā eksperti, konsultanti, rekomendāciju autori, un projektu vērtētāji, kā arī mākslinieki-pētnieki, inovatori un radošie mediju producenti.

Jauno, šogad licencēto doktorantūras programmu “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” izstrādāja RISEBA kopā ar LiepU ES fondu finansētā projektā 2.1.0/18/A/010 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”, piesaistot ārvalstu ekspertus un par pamatu izmantojot Liepājas universitātes iepriekš realizēto EEZ/Norvēģu finanšu instrumenta atbalstīto projektu “Jauno mediju mākslas” doktorantūra Liepājā (2013-2020). 

RISEBA Teātra izrāde "Glorija", 2019. Foto: Kristaps Mozgirs

Iegūstamais grāds 

Programmas absolventi pēc promocijas darba aizstāvēšanas iegūs zinātņu doktora grādu (Ph.D.) radošās industrijas zinātnēs.

Resursi un materiāli tehniskā bāze 

Studiju procesam, radošajam darbam un eksperimentiem tiek nodrošināta plaša un augstvērtīga materiāli tehniskā bāze. Šajā studiju programmā studējošajiem jaunajiem pētniekiem būs pieejamas laboratorijas telpas praktisko darbu veikšanai un pētniecībai: Rīgā – RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O6 - Liepājā – Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā MPLab un Rīgā . 

Savukārt radošo darbu izstādīšana un pētniecības sasniegumu prezentēšana starptautiskajos jauno mediju mākslas tīklos norisinās ciešā sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC Rīgā, kas aktīvi iesaista jaunos pētniekus gan RIXC Mākslas un zinātnes festivālā, gan ikgadējā starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Open Fields”, gan nodrošinot izstādes iespējas RIXC galerijā Rīgā.

“Virtualitātes un realitātes” (2017) RIXC sadarbībā ar LiepU MPLab kūrētā izstāde kim? laikmetīgās mākslas centrā. © RIXC, 2017. Foto: Didzis Grodzs 

Starptautiskais tīkls  un eksperti

Doktorantūras programmu izstrādāja ekspertu grupa, kuras sastāvā bija tādi profesionāļi un starptautiski atzīti digitālās mākslas un audiovizuālo mediju pētnieki, mākslinieki un producenti kā Liepājas Universitātes profesore Rasa Šmite, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētais profesors Raitis Šmits, kas abi ir arī vieslektori MIT Mākslas, kultūras un tehnoloģiju programmā Bostonā un Jauno mediju kultūras centra RIXC Rīgā dibinātāji; RISEBA docētāji – zinātniskā grāda kandidāts Aigars Ceplītis, vieslektori Dr. Kriss Heils(Chris Hales, SMART Lab doktorantūras skolas dibinātājs Dublinā) un Dr. Elena Pērlmana (Ellen Pearlman, lektore New School Ņujorkā, pētniece MIT), kā arī citi vietējie un ārvalstu eksperti kā profesors Žilvins Lils (Žilvinas Lilas, KHM Mediju augstskolas Ķelnē), RSU asociētā profesore Ilva Skulte, neatkarīgā eksperte PhD Alise Tīfentāle, un pārstāvji no jaunās programmas partneru augstskolām.

Programma tiecas kļūt par novatorisku starptautisku programmu Baltijā un Ziemeļeiropā. Jaunajā doktorantūras programmā paredzēta sadarbība ar tādiem partneriem kā Alto Universitāte Helsinkos (Somija), Dublinas Tehnoloģiju Universitāte (Īrija), Oslo Metropolitēna universitāte (Norvēģija), kas nodrošinās iespēju jaunajiem pētniekiem piedalīties ERASMUS apmaiņas programmās, kā arī iegūt kredīpunktus, piedaloties partneru organizētajās doktorantu vasaras skolās, kā arī kopīgi organizētajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs “Open Fields” un “Renewable Futures”, kas veltītas mākslas un zinātnes pētniecības attīstībai Ziemeļeiropā un kuru tīklā ir vairāk nekā 60 augstskolas no 30 pasaules valstīm. Aktīvi iesaistoties šajā sadarbības tīklā, jaunie pētnieki orientēsies starptautiskajā mediju mākslas apritē un būs spējīgi sniegt ieguldījumu turpmākajā mediju mākslas un radošo tehnoloģiju pētniecībā Latvijā un Ziemeļeiropā.

RISEBA VR konference: Riga Digal Forum, 2018.  Foto: Kristaps Mozgirs

Studiju process, ilgums un valoda

Studiju forma ir pilna laika studijas, ilgums – 3 gadi. Jaunajā doktorantūrā studijas tiek nodrošinātas “ierobežotās klātienes” (low-residency) formā, kas nozīmē, ka tās ir vērstas uz attālināto individuālo patstāvīgo pētniecības darbu.

Studiju “stūrakmeņi” jeb vienīgie klātienes periodi ir 3 simpoziji katru gadu, kas notiek intensīvu kolokviju veidā, katrs no tiem vienas nedēļas ilgumā. Pirmais (pavasara) kolokvijs notiek studiju gada sākumā februārī Rīgā un to organizē RISEBA; otrais (vasaras) kolokvijs notiek jūnijā kā izbraukuma retrīts, piemēram, Mākslas rezidenču centrā SERDE, Aizputē, un trešais (rudens)kolokvijs notiek Liepājā, to organizē Liepājas Universitāte.

Pārējā laika periodā norisinās attālināts individuālās pētniecības process ciešā saistībā ar zinātnisko darba vadītāju un programmas ekspertiem. 

Šāda studiju forma jaunajiem pētniekiem ļauj veikt kvalitatīvu pētniecību jaunajā novatoriskajā un starpdisciplinārajā programmā, nemainot dzīves vietu, un apvienojot to ar darbu.

Programma ir licencēta angļu valodā, lai tā būtu pieejama arī ārvalstu studentiem, piesaistītu ārvalstu pasniedzējus un Latvijā tiktu radīta starptautiski dinamiska studiju vide. Doktorantiem no Latvijas ir nodrošināta izvēle – promocijas darbu var rakstīt latviešu vai angļu valodā. Studiju 3. gada noslēgumā notiek eksmatrikulācijas eksāmens, kas ir gatavas uzrakstītas doktora disertācijas tēžu pirmprezentācija (angļu valodā). Pēc eksmatrikulācijas eksāmena nokārtošanas un studiju beigšanas, disertācija tiek virzīta tālāk uz aizstāvēšanu. Promocijas process pēc studiju beigšanas var ilgt no pusgada līdz 1 gadam, kā rezultātā tiek iegūts doktora grāds.

Studija laikā tiek iegūts 132 kredītpunkts (198 ECTS). 

Kas ir šīs programmas adresāts?

1. profesionāli mākslinieki un mediju producenti, kas vēlas aprobēt savas mākslinieciskās prakses, apvienojot tās ar inovācijas tehnoloģijām un transformējot zinātniskā pētniecībā;
2. interesenti no jebkuras citas mākslas un zinātnes nozares, kam ir iegūts maģistra grāds, un kas grib apgūt radošo domāšanu un mākslas pētniecības metodes, lai radītu inovatīvus, pētniecībā balstītus starpdisciplinārus mediju projektus;

3. citi Latvijā un ārvalstīs dzīvojoši pieredzējuši audiovizuālo mediju producenti, mākslinieki un digitālās kultūras pētnieki.

4. nacionālo un starptautisko radošo tehnoloģiju uzņēmēmumu līderi, kā arī Eiropas Savienības  audiovizuālo mediju institūciju un organizāciju vaditāji.

Studiju maksa

Studiju maksa ir 4240 EUR gadā. RISEBA augstskolā ir 5 maksas vietas un Liepājas universitātē arī ir 5 vietas, no kurām 2023. gadā 4 ir maksas, un 1 valsts apmaksāta budžeta vieta.

Uzņemšana. Kurā augstskolā iestāties?

Uzņemšana kopīgajā doktora studiju programmā notiek tajā augstskolā, kuru pretendents izvēlas: Liepājas Universitātes specializācija ir digitālo mediju māksla, bet RISEBA augstskolas – audiovizuālie mediji un radošās tehnoloģijas. 

Lai pieteiktos studijām Liepājas Universitātē (digitālo mediju māksla), 1) līdz 20. janvārim jāaizpilda elektronisks iesniegums doktorantūras studijām, pievienojot mākslas pētījuma pieteikumu angļu valodā. 2) jāpiedalās attālinātā intervijā laika posmā no 24. līdz 26. janvārim pēc individuāla grafika.

Doktora disertācijas tēmu pieteikumu (gala variantā)jaunajai LiepU un RISEBA kopīgajai doktorantūrai gaidīsim līdz 2022. gada 20. janvārim. Lai tuvāk iepazītos ar jauno programmu un pretendentiem sniegtu palīdzību kvalitatīvāk sagatavot doktora pētījuma tēmas pieteikumu, nodrošinām iespēju saņemt atsauksmi, komentārus vai konsultāciju, ja iesniegsiet pētījuma pieteikuma pirmvariantu līdz 2021. gada 15. decembrim.  

Studijas sāksies 2023. gada 1. februārī.

Doktora disertācijas pētījuma pieteikuma anketu var lejuplādēt šeit, vai saņemt pa e-pastu sazinoties ar attiecīgās augstskolas (kurā pretendents vēlas iestāties) doktora studiju programmas administratīvo direktoru.

Pieteikumu pieņemšana nākamajam studiju gadam 2023. gadā turpinās visu gadu, termiņš pieteikumu pirmversijai ir 2023. gada 15. novembris, un gala versijai – 15. janvāris, 2024.

 

Vairāk informācijas un kontakti:

Profesore Rasa Šmite, doktrantūras programmas vadītāja Liepājas Universitātē, rasa.smite@liepu.lv, +371-26546776

Docents Aigars Ceplītis, aigars.ceplitis@riseba.lv, doktorantūras programmas administratīvais direktors RISEBA augstskolā,  +371-25620270

RISEBA https://www.riseba.lv/lv/studentiem/doktoranturas-programmas/mediju-maksla-un-radosas-tehnologijas 

LiepU 
https://mplab.lv/lv/izglitiba/5/ 

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)